Archive for the ‘کمیته موقت اول ماه مه در پاریس: زنده باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران’ Category

کمیته موقت اول ماه مه در پاریس: زنده باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران

آوریل 29, 2010

 کارگران جهان در شرایطی به استقبال اول ماه مه می روند که سرمایه جهانی، بشکل نئولیبرالیسم آن در بحرانی ژرف که برخاسته از خصوصیت ذاتی اوست، غوطه ور است. و تصور رهائی از آن در چنین نظامی امریست محال. دیگر پوسته سرمایه داری با هستهً خود یعنی مناسبات تولید بورژوازی، مطابقت نداشته و تاریخ مناسبات این شیوه از تولید،  دورانش سپری شده و نبرد بی امان کار و سرمایه زوال نظم ستمگرانه حاکم بر جهان را نوید می دهد. (more…)