Archive for the ‘قطعنامه كارگران ايران به مناسبت اول ماه مه روز جهاني كارگر’ Category

قطعنامه كارگران ايران به مناسبت اول ماه مه روز جهاني كارگر

آوریل 12, 2010

 اول ماه مه روز همبستگي بين المللي طبقه كارگر و روز جوش و خروش كارگران در سراسر جهان براي رهايي از مشقات  نظام سرمايه داري و بيان خواسته هاي آنان جهت برپايي دنيايي عاري از ستم و استثمار است . (more…)