Archive for the ‘جمعی از چپ های شهر کلن: به مناسبت ماه مه 2010’ Category

جمعی از چپ های شهر کلن: به مناسبت ماه مه 2010,پیش به سوی ایجاد شوراهای کارگری

آوریل 29, 2010

 از 1886 تا کنون سرگذشت جنبش کارگری در سراسر جهان، سرگذشتی دایره وار بوده است. مبارزه برای 8 ساعت کار در روز در سر آغاز این جنبش و رشد آن تا مرحله سیاسی شدنش و رفتن به پای انقلابات با سپردن اختیار خود به احزاب، همه و همه این حکایت را مستند نموده است. (more…)